PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE DE VARLORITZACIÓ I DIPÒSIT DE RESIDUS, RIBA ROJA D’EBRE

Riba-Roja d’Ebre, Tarragona / 2012
Surface: 116 ha
Promotor: privat