PLA PARCIAL INDUSTRIAL AI-47, PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ I PROJECTE D’URBANITZACIÓ, PIERA

Piera, Barcelona / 2005
Surface: 152.700 m2
Promotor: privat