PLA PARCIAL URBANÍSTIC, PROJECTE URBANITZACIÓ, PROJECTE REPARCEL•LACIÓ DEL SECTOR 4 A TÀRREGA

Tàrrega, Lleida / 2007
Surface: 239.000 m2
Promotor: privat