MODIFICACIÓ DE LES NNSS DEL MUNICIPI DE MALLA PER REGULAR LES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Malla, Osona / 2022
Surface: tot el municipi
Promotor: Ajuntament de Malla i DIBA